و امروز سالی خود را محکم به به دیواره شیشه ای جعبه ای که برای خود ساخته بود تا خود را از وسوسه های شیطانی اش حفظ کند چسباند تا بلکه کمی آن سوی شیشه را حس کند. ولی تنها حسرت روزهایی که خارج از جعبه اش قونین زندگی را زیر پا له می کرد برایش باقی ماند! و با خود فکر کرد:”چرا؟ آخر چرا شیشه؟”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ء 

 

ترجمه بخشی از داستان در دست نوشتم

Advertisements