آیا اینترنت امواج حیات است؟ من از خود می پرسم. اکنون. صبح ساعت 10:36 که از زمانی که پیش بار به آن سر زدم می گذرد آنقدر زمان که کوکی ها و لاگ این هایم همه پاک. گشته اند. تا 2 ماه پیش اگر از من پرسش را کردن می کردی. چند ثانیه بدون اینترنت زنده خواهی بود؟  گفتن شاید می کردم که بگو چند میکرو ثانیه! امروز. اما. از زمانی که پیش بار به آن سر زدم می گذرد آنقدر زمان که کوکی ها و لاگ این هایم همه پاک. گشته اند.

اینترنت امواج حیات است. گویا. اما. اکنون. میبینم که خیلی هم حیاتی نیست. این فقط یک موج حیاتی نماست. امواج حیات. نه. اعتیاد. به نوشیدنی. قهوه شاید. به خوردنی. به تَل باید؟ به موج. به اینترنت. کو؟

برای چند روزی اما از فیث بوک و یاهو و جی میل و مسنجر دور. اما. فردا که باشد این نت! این تر نت! بدن درد از دوری؛ باز آرد پشیمان حالی و افسردگی.

بهتر بودیم ما همه. شاید. ای موج مهربان شاید اگر نبودی.

Advertisements